ภาษีที่ดิน for Dummies

ทรัพย์ส่วนกลางท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมของอาคารชุด (ส่วนกลางของคอนโด)

This Internet site uses cookies to increase your practical experience As you navigate through the website. Out of those cookies, the cookies which might be classified as vital are stored with your browser as They are really important for the Operating of simple functionalities of the website.

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว

Any cookies that may not be particularly essential for the website to function and is applied especially to collect person personalized facts through analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary ภาษีที่ดิน cookies. It is actually necessary to acquire person consent just before working these cookies on your website.

ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี

อัตราภาษี (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้ถือครองในปัจจุบันต้องจ่ายตามมูลค่าทรัพย์สิน ให้เป็นกองทุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา เพื่อเป็นเงินสำรองนำมาพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางสำหรับชุมชน ให้มีการใช้งานบริการที่เข้าถึงได้ ใช้งานได้ระยะยาว มีคุณภาพการใช้งานที่ดีขึ้น โดยเงินค่าภาษีที่ดิน ไม่ต้องจำเป็นต้องส่งให้กับทางรัฐบาล ผู้บริหารฝ่ายชุมชนสามารถจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในละแวกบ้าน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนได้เต็มที่  

ราคาประเมินนี้…ไม่ใช่ราคาตลาดหน้าสัญญาซื้อขาย ที่เราซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บวกกำไรกันแต่อย่างใด แน่นอนว่าราคาประเมินย่อมไม่สูงเท่าราคาตลาดปัจจุบัน

ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตํามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด

พนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ในการรับชำระภาษี …ซึ่งในแต่ละปีต่อจากนี้เป็นต้นไป เราต้องไปจ่ายเงินกับหน่วยงานนี้นั่นเอง โดยหากเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครก็จะเป็น “ส่วนงานจัดเก็บรายได้” ซึ่งอยู่ที่สำนักงานเขตต่างๆ

ครอบครองปรปักษ์คืออะไรป้องกันได้อย่างไร รู้ทันก่อนสาย

ทำความรู้จักกับความหมายของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้ ถ้าเป็นบริษัทต้องขึ้นทะเบียนว่าทำเกษตรกรรมแล้ว ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วหรือเป็นเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อื่นที่เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามจำนวนขั้นต่ำที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นผู้ดำเนินการ คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *